درباره ما

فارمابانک با مدیریت امید نعمتی
فارغ التحصیل از دانشکده داروسازی علوم پزشکی تهران
فراغ التحصیل کارشناسی حقوق عمومی از دانشگاه آزاد
با سابقه ٢۵ سال مدیریت داروخانه شبانه روزی و روزانه
سابقه ١٠ ساله در انتقال سرمایه داروخانه

خدمات رایگان شامل:
اگهی های مربوط به جذب پرسنل دارویی و آرایشی بهداشتی
نیازمندی های مسئول فنی