درمانگاه به همراه داروخانه واگذار می گردد

درمانگاه فعال در شرق تهران همراه داروخانه درمانگاه با قابلیت افزایش بهربرداری در دو طبقه هر طبق ۲۷۰ متر شامل دندانپزشکی زنان تزریقات عمومی ازمایشگاه ترک اعتیاد … داروخانه با فروش ۱۰تا ۱۵م ملکیت و پروانه واگذار میگردد ۳۵ میلیارد ۰۹۱۹۰۲۹۹۷۴۶ ۴۴۰۰۸۵۶۸ @farmabank Www.pharmabank.ir

پروانه داروخانه فعال در رزن

پروانه داروخانه فعال در رزن فروش ١٠م بیمه ١۵م اجاره ملک: عرف محل قیمت :١/۴٠٠ واگذار می گردد ۴۴٠٠٨۵۶٨ @farmabnk Www.pharmabank.ir

پروانه داروخانه فعال در تهران

اکازیون داروخانه تازه تاسیس محدوده انقلاب با گذر عالی با پیش بینی فروش ٢٠م تومان روزانه با دکوراسیون بسیار شیک اجاره چهار ساله اجاره ملک :پیش٢٠٠م و ماهی ١٠م قیمت : ١/۶٠٠م ۴۴٠٠٨۵۶٨