درمانگاه به همراه داروخانه واگذار می گردد

درمانگاه فعال در شرق تهران همراه داروخانه درمانگاه با قابلیت افزایش بهربرداری در دو طبقه هر طبق ۲۷۰ متر شامل دندانپزشکی زنان تزریقات عمومی ازمایشگاه ترک اعتیاد … داروخانه با فروش ۱۰تا ۱۵م ملکیت و پروانه واگذار میگردد ۳۵ میلیارد ۰۹۱۹۰۲۹۹۷۴۶ ۴۴۰۰۸۵۶۸ @farmabank Www.pharmabank.ir