ملک 8

نوع ملک: مغازه-سرقفل مناسب برای: داروخانه استان: تهران شهر: تهران متراژ: 100متر

ملک 7

نوع ملک: مغازه-سرقفل مناسب برای: داروخانه استان: تهران شهر: تهران متراژ: 100متر

ملک 6

نوع ملک: مغازه-سرقفل مناسب برای: داروخانه استان: تهران شهر: تهران متراژ: 100متر

ملک 5

نوع ملک: مغازه-سرقفل مناسب برای: داروخانه استان: تهران شهر: تهران متراژ: 100متر

ملک 3

نوع ملک: مغازه-سرقفل مناسب برای: داروخانه استان: تهران شهر: تهران متراژ: 100متر

ملک 2

نوع ملک: مغازه-سرقفل مناسب برای: داروخانه استان: تهران شهر: تهران متراژ: 100متر

ملک 1

نوع ملک: مغازه-سرقفل مناسب برای: داروخانه استان: تهران شهر: تهران متراژ: 100متر