ملک ۸

نوع ملک: مغازه-سرقفل مناسب برای: داروخانه استان: تهران شهر: تهران متراژ: ۱۰۰متر

ملک ۷

نوع ملک: مغازه-سرقفل مناسب برای: داروخانه استان: تهران شهر: تهران متراژ: ۱۰۰متر

ملک ۶

نوع ملک: مغازه-سرقفل مناسب برای: داروخانه استان: تهران شهر: تهران متراژ: ۱۰۰متر

ملک ۵

نوع ملک: مغازه-سرقفل مناسب برای: داروخانه استان: تهران شهر: تهران متراژ: ۱۰۰متر

ملک ۳

نوع ملک: مغازه-سرقفل مناسب برای: داروخانه استان: تهران شهر: تهران متراژ: ۱۰۰متر

ملک ۲

نوع ملک: مغازه-سرقفل مناسب برای: داروخانه استان: تهران شهر: تهران متراژ: ۱۰۰متر

ملک ۱

نوع ملک: مغازه-سرقفل مناسب برای: داروخانه استان: تهران شهر: تهران متراژ: ۱۰۰متر