متقاضی مدیریت داروخانه در کرج

دارای بیست سال سابقه مدیریتی داروخانه و نرم افزارهای متفاوت کاربردی،آموزش پرسنل دارویی ،در مورد نسخه خوانی و تکنیکهای نسخه پیچی…..دارای مدرک دارو یاری از جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ؛مسلط به ساخت داروهای ترکیبی .دارای ۱۹ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی.

متقاضی مدیریت داروخانه در کرج

دارای بیست سال سابقه مدیریتی داروخانه و نرم افزارهای متفاوت کاربردی،آموزش پرسنل دارویی ،در مورد نسخه خوانی و تکنیکهای نسخه پیچی…..دارای مدرک دارو یاری از جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ؛مسلط به ساخت داروهای ترکیبی .دارای ۱۹ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی.