نیاز به پروانه

نیاز به پروانه با حضور یا بدون حضور محدوده بیمارستان رازی

واگذاری پروانه داروخانه فعال

واگذاری پروانه داروخانه فعال در نمک آبرود فروش نقدی 6 ماهه اول سال 45 تا 50م 6 ماهه دوم سال 15م بیمه 10م دارای دو داروخانه اقماری با فروش 15م

واگذاری داروخانه فعال

واگذاری داروخانه فعال در تهران محدوده بیمارستان امام فروش نقدی روزانه 40م بیمه 70م اجاره ملک 50م با پتانسیل فروش تا 80م و شبانه روزی شدن

نیاز به پروانه داروخانه

فــــــــــــــــــوری فــــــــــــــــــوری نیاز به پروانه داروخانه شبانه روزی جهت کروکی واقع در پیروزی خرید یا اجاره