پروانه داروخانه فعال در تهران

اکازیون داروخانه تازه تاسیس محدوده انقلاب با گذر عالی با پیش بینی فروش ٢٠م تومان روزانه با دکوراسیون بسیار شیک اجاره چهار ساله اجاره ملک :پیش٢٠٠م و ماهی ١٠م قیمت : ١/۶٠٠م ۴۴٠٠٨۵۶٨