نرم افزار جامع مالی ماندگار

نسخه ویژه داوخانه www.mandegar-sw.com   مبتنی بر بارکد آپدیت روزانه تمام قیمت داروها انبار و انبارگردانی چک و بانک هزینه ها سود و زیان